jaarverslag 2012

naar eerste pagina
jaarverslag 2013


De stichting is met het project Muziek maken doe je samen begonnen in mei 2011.
Hoewel het belang van deze muzikale ontmoetingen wel wordt gezien worden ze niet altijd gedragen en begrepen door de verzorging en de (bege)leiding. Vandaar dat tijdens het project een andere verdeling is gemaakt van de optredens over de verzorgingshuizen.

Het is duidelijk dat de bewoners veel behoefte hebben aan en blij zijn met de muzikale ontmoetingen die de stichting organiseert en uitgevoerd worden door muziekkwartet Contact & muziek. Zelfs na een half jaar of een jaar blijkt bijna iedereen het kwartet nog te herkennen. Zo'n op de persoon en ook op de groep toegesneden aandacht is heel zeldzaam. Weinig mensen, die in een verzorgingshuis werken, komen daar aan toe.

De stichting heeft in februari aan de subsidiegevers RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo laten weten dat de oorspronkelijke verdeling van optredens aangepast werd en van de gelegenheid gebruik gemaakt om een reactie mee te sturen van ιιn van de activiteitenbegeleidsters.


mevrouw van de Haar speelt op de diskant (sopraan) viola da gamba in verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein op 7 augustus 2012
verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein, 7 augustus 2012


Zij schrijft dat de bewoners heel blij zijn met de muzikale ontmoetingen, maar dat het ook buiten het dagelijkse is wat er gebeurt op zo'n middag. Vooral voor de verzorging is het volgens haar soms moeilijk om te zien wat bewoners nodig hebben om zich gelukkig te kunnen voelen.

In augustus 2012 was de laatste muzikale ontmoeting van het project Muziek maken doe je samen. In reactie op het verslag en de eindafrekening in november schreef Fonds Sluyterman van Loo in januari: "Wij hebben uw evaluatieverslag met belangstelling gelezen. De filmpjes op uw website geven een goed beeld van de ontplooide activiteiten. Onze complimenten voor de behaalde resultaten."


mevrouw Wintershoven speelt op de luit in verzorgingshuis Transwijk in Utrecht op 25 juni 2012
verzorgingshuis Transwijk in Utrecht, 25 juni 2012


48 ontmoetingen met muziek in verpleeg-en verzorgingshuizen in en om Utrecht subsidie RCOAK € 5.000, Fonds Sluyterman van Loo € 2.475

verzorgingshuis Schutsmantel in Bilthoven
verzorgingshuizen Tranwijk en Zuylenstede in Utrecht
verzorgingshuis Ewoud in IJsselstein
verpleeghuis Heerewegen in Zeist


Het project Je bent nooit te oud om te leren is gestart in december 2011 en zal duren tot eind 2013. Nieuw aan dit project is dat er ook ontmoetingen zijn met zelfstandig wonende ouderen, naast de muzikale ontmoetingen met ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen.

Doordat Fonds voor Cultuurparticipatie Je bent nooit te oud om te leren heeft aangemerkt als voorbeeldproject is begin 2012 een bericht met foto's geplaatst op de website van het fonds om extra aandacht te geven aan het project voor ouderen.

Twee mensen van het fonds hebben op 11 mei 2012 een muzikale ontmoeting meegemaakt voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk Lombok en een kort verslag gezet op facebook met twee foto's erbij.


Nannie speelt op de luit in Dienstencentrum West in Utrecht op 11 mei 2012
Dienstencentrum West in de wijk Lombok in Utrecht, 11 mei 2012


Julia en Gabbi van Fonds voor Cultuurparticipatie leren ook noten lezen in Dienstencentrum West in Utrecht op 11 mei 2012
Julia en Gabbi van Fonds voor Cultuurparticipatie leren ook noten lezen


Het gedeelte van het project met zelfstandig wonende ouderen is als 'pilot' aangemerkt, wat de stichting ook de ruimte gaf om nieuwe dingen te onderzoeken en te ontwikkelen.

Zowel ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen als zelfstandig wonende ouderen voelen zich soms eenzaam. Heel langzaam komt daar meer aandacht voor, maar het is een onderwerp waar weinig over gepraat wordt, terwijl iedereen ermee te maken heeft of krijgt.

Eind augustus heeft Stichting Contact & muziek deze ervaring en ideeλn over hoe er beter met oudere mensen om gegaan kan worden verwoord bij deelname aan een prijsvraag voor subsidie vanwege 100 jaar Rabobank Utrecht. De stichting heeft een korte beschrijving gegeven van mooi oud worden, bijvoorbeeld door met meer generaties bij elkaar te wonen.


verzorgingshuis Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, 23 januari 2012


71 muzikale ontmoetingen en muzieklessen in 9 verpleeg- en verzorgingshuizen in en om Utrecht en 1 buurthuis voor zelfstandig wonende ouderen in Utrecht, donaties Rabo DichtbijFonds € 7.500, Fonds voor Cultuurparticipatie € 9.250, K.F. Hein Fonds € 3.000


jaarrekening 2012

verlies- en winstrekening

lasten ---2012 ---2011

-1 optredens -13.821 --6.249
-2 bankkosten -------89 ------76
-3 publiciteit -------55 ------40
-4 algemene kosten -------24 ------27
-5 batig saldo ------845 --1.873


€ 14.834 € 8.265


baten

-6 subsidie --13.325 --7.500
-7 giften ------120 -----190
-8 bijdrage verpleeg-en verzorgingshuizen ----1.330 -----575
-9 bijdrage deelnemers --------55 ----------
10 overige ----------4 ----------


€ 14.834 € 8.265


balans
activa

-1 betaalrekening -------508 -----204
-2 spaarrekening -----2.850 ---1.999
-3 debiteuren --------140 ------310


€----3.498 €--2.513


passiva

-4 nog te besteden €----3.498 €--2.513


toelichting op de jaarrekening 2012

algemeen

De jaarrekening heeft betrekking op muziekprojecten van Stichting Contact & muziek. Muziekkwartet Contact & muziek verzorgt muzikale ontmoetingen voor de stichting, voor kwetsbare mensen.
Dit jaar zijn er 62 ontmoetingen geweest voor ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen en voor zelfstandig wonende ouderen in een buurthuis.


verlies- en winstrekening

1. optredens

Er zijn dit jaar 14 muzikale ontmoetingen geweest in huiskamers van verpleeg- en verzorgingshuizen voor het project Muziek maken doe je samen.

In totaal hebben er 48 ontmoetingen met muziek plaatsgevonden van 2 mei 2011 tot en met 7 augustus 2012 in 5 verpleeg- en verzorgingshuizen.

De optredens waren in de verzorginghuizen Zuylenstede (8) en Transwijk (13) in Utrecht, Ewoud (15) in IJsselstein, Schutsmantel (6) in Bilthoven en verpleeghuis Heerewegen (6) in Zeist.


aantal optredens ---2012 ---2011 ---totaal

Utrecht Zuylenstede ------- ------8 -----8
Transwijk ------6 ------7 ----13

IJsselstein Ewoud ------7 ------8 ----15

Bilthoven Schutsmantel ------1 ------5 -----6

Zeist Heerewegen ------- ------6 -----6-----14 -----34 ----48


Vanaf 1 juli is het btw tarief voor cultuur verlaagd van 19% naar 6%, terug naar zoals het vσσr de verhoging van 1 juli 2011 was.


honorarium per optreden €--150,00
btw 19% tot en met 30 juni -----28,50


11 optredens t/m 30 juni ------178,50 x 11 = 1.963,50


honorarium per optreden €--150,00
btw 6% vanaf 1 juli ------9,00


-3 optredens vanaf 1 juli ------159,00 x --3 = -----477,00
- --

optredens inclusief btw -- - -€ 2.440,50


In augustus was het laatste optreden, in november kregen RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo een verslag van het project en de eindafrekening, waarna zij de toegezegde subsidies van € 5.000 en € 2.475 overgemaakt hebben.


Voor het project Je bent nooit te oud om te leren was muziekles voor en met zelfstandig wonende ouderen in Dienstencentrum West (10 keer), een buurthuis in de wijk Lombok in Utrecht en bij het kwartet thuis (6 keer), ook in Utrecht.


honorarium per muziekles €--125,00
btw 19% tot en met 30 juni -----23,75


12 lessen t/m 30 juni -----148,75 x 12 = 1.785,00


honorarium per muziekles €--125,00
btw 6% vanaf 1 juli ------7,50


-4 lessen vanaf 1 juli ------132,50 x ---4 = -----530,00
- --

muzieklessen inclusief btw - -€ 2.315,00Ook heeft het muziekkwartet 32 ontmoetingen met muziek gehad met bewoners van verpleeg-en verzorgingshuizen.

aantal ontmoetingen

Utrecht Bartholomeus Gasthuis -2
Albert van Koningsbruggen -4
De Lichtkring -6
Tolsteeg -6
Transwijk -4

Harmelen Vijverhof -6

Vleuten Coninckshof -2

Bilthoven Schutsmantel -2


32

honorarium per ontmoeting €--250,00
btw 19% tot en met 30 juni -----47,50


18 ontmoetingen t/m 30 juni €----297,50 x 18 = 5.355,00


honorarium per ontmoeting €--250,00
btw 6% vanaf 1 juli -----15,00


14 ontmoetingen vanaf 1 juli €----265,00 x 14 = ---3.710,00


--
ontmoetingen inclusief btw -- € 9.065,00
Muziek maken doe je samen optredens ----2.441

Je bent nooit te oud om te leren muzieklessen zelfstandig wonende ouderen ----2.315
ontmoetingen ouderen verpleeg-en verzorgingshuizen ----9.065

totaal optredens, muzieklessen, ontmoetingen in 2012 €--13.821
3. publiciteit

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en zelfstandig wonende ouderen hebben foto's gekregen waar ze op staan, terwijl ze op de viola da gamba, de luit of de bamboefluit spelen. Zij en hun familie waren en zijn hier heel blij mee.

Muziekkwartet Contact & muziek heeft per e-mail foto's en soms filmpjes gestuurd aan familie van bewoners. De activiteitenbegeleiding en/of verzorging heeft van elke ontmoeting een dvd ontvangen. Ook heeft de stichting de verpleeg-en verzorgingshuizen nieuwjaarskaarten gestuurd. De totale kosten waren € 55.


6. subsidie

De stichting ontving van Fonds voor Cultuurparticipatie in januari 90% van het toegezegde bedrag van € 9.250, voor het project Je bent nooit te oud om te leren.
€ 8.325

Na afloop van het project Muziek maken doe je samen heeft RCOAK in november de toegezegde donatie overgemaakt.
€ 5.000


ontvangen subsidie in 2012 € 13.325


8. bijdrage verpleeg-en verzorgingshuizen

De verpleeg-en verzorgingshuizen die meegedaan hebben aan het project Muziek maken doe je samen, hebben een bijdrage betaald van € 25 per muzikale ontmoeting. Voor het project Je bent nooit te oud om le leren is de bijdrage € 35 per keer.


14 x 25 = 350,00
28 x 35 = 980,00

€--1.330


9. bijdrage deelnemers

Zelfstandig wonende ouderen betaalden een symbolische bijdrage van € 1 per muziekles/muzikale ontmoeting, in totaal € 55.


balans

3. debiteuren
bijdrage verpleeg- en verzorgingshuizen
Transwijk 35
Albert van Koningsbruggen 35
De Lichtkring 70


totaal € 140

Utrecht, juni 2013