jaarverslag 2013

naar eerste pagina

Je bent nooit te oud om te leren
De stichting heeft het project voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen en voor zelfstandig wondende ouderen dit jaar afgesloten met 22 muzikale ontmoetingen. Deze ontmoetingen waren besloten, alleen voor bewoners, familie en begeleiding. De muzieklessen in het buurthuis en later ook op het adres van de stichting en tevens woonadres van de kwartetleden, voor zelfstandig wonende ouderen waren in augustus 2012 al afgerond.


mevrouw Wintershoven speelt op de luit in verzorgingshuis Transwijk op 22 juli 2013
verzorgingshuis Transwijk, Utrecht, 22 juli 2013


Eind 2013 hebben het K.F. Hein Fonds en Stichting Sluyterman van Loo het inhoudelijke verslag ontvangen van dit project. De verantwoording naar het Rabo DichtbijFonds is op een eerder moment geweest, omdat voor die subsidie een periode van een jaar gold.

Veel ouderen, familie en begeleiding werden blij van de muzikale ontmoetingen en muzieklessen. Een meer uitgebreide beschrijving van dit project is opgenomen in het jaarverslag over 2012 en in het inhoudelijke verslag van Je bent nooit te oud om te leren, waar ook reacties van bewoners, familie en begeleiding in verwerkt zijn.

Tijdens het project van 19 december 2011 tot en met 1 november 2013 hebben 71 muzikale ontmoetingen en muzieklessen plaatsgevonden in 9 verpleeg- en verzorgingshuizen en in 1 buurthuis in en om Utrecht.

Donaties/subsidies: Rabo DichtbijFonds € 7.500, Fonds voor Cultuurparticipatie € 9.250, K.F. Hein Fonds € 3.000.culturele anbi
De stichting is vanaf 5 juli 2010 algemeen nut beogende instelling (anbi) en is per 1 januari 2013 ook als culturele anbi aangemerkt door de Belastingdienst, doordat de stichting voor meer dan 90% actief is op cultureel gebied. Boven een bedrag van 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60, en onder een maximum van 10% van het drempelinkomen is de gift voor 125% aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.


optredens
De stichting heeft een lunchconcert georganiseerd in de kapel van Stiltecentrum Hoog Catharijne in Utrecht op 5 september 2013, verzorgd door muziekkwartet Contact & muziek.

Anders dan de ontmoetingen met muziek voor ouderen, was dit optreden toegankelijk voor iederιιn, die belangstelling had. Na afloop was er gelegenheid voor ontmoeting.


brandende kaars in de kapel van stiltecentrum Hoog Catharijne Utrecht op 5 september 2013
Stiltecentrum Hoog Catharijne Utrecht,
5 september 2013


Leonoor, initiatiefneemster van het kwartet, heeft uitleg gegeven over de muziek, de instrumenten en het belang van persoonlijk contact. Luisteraars konden vragen stellen, wat de sfeer ook zeer verlevendigde. Aan het eind van het concert konden de bezoekers een vrije gift doen. De mogelijkheid tot verder contact na afloop in de ruimte naast de kapel droeg ook bij aan een geslaagde middag.

Een aantal keer heeft het kwartet bij de Mariaplaats opgetreden eind september en begin oktober. Voorbijgangers / luisteraars hebben kleine giften gedaan.

Uit het lunchconcert in het stiltecentrum kwam een optreden voort in zorghotel Kuur & Herstel in Wijk bij Duurstede op 13 oktober 2013.

viola da gambakwartet Contact & muziek in Utrecht op 26 oktober 2013
Billitonstraat 6, Utrecht, 26 oktober 2013


De stichting wil graag meer ontmoetingen organiseren op een kleinschalige en persoonlijke manier, in de buurt van en ook op het vestigingsadres van de stichting, dat ook woonadres is van de leden van het kwartet.

Na afronding van het project Je bent nooit te oud om te leren heeft het bestuur besloten een jaar de tijd te nemen voor bezinning. Zo hebben de leden van het muziekkwartet ruimte om zich verder te ontwikkelen in vierstemmig zingen, componeren en eventueel een opname voor een nieuwe cd.


jaarrekening 2013

verlies- en winstrekening


lasten ---2013 ---2012

-1 optredens ---6.360 -13.821
-2 bankkosten -------83 -------89
-3 publiciteit ---------- -------55
-4 algemene kosten ---------- -------24
-5 batig saldo ------629 ------845


€- 7.072 € 14.834


baten

-6 subsidie ----2.475 --13.325
-7 giften ----3.721 ------120
-8 bijdrage verpleeg-en verzorgingshuizen ------770 ----1.330
-9 bijdrage deelnemers ----------- --------55
10 overige ------106 ----------4


€--7.072 €-14.834


balans
activa

-1 betaalrekening -------221 -------508
-2 spaarrekening -----3.906 -----2.850
-3 debiteuren ------------ --------140


€----4.127 €----3.498


passiva

-4 nog te besteden €----4.127 €----3.498


toelichting op de jaarrekening 2013

algemeen

De jaarrekening heeft betrekking op muziekprojecten van Stichting Contact & muziek. Muziekkwartet Contact & muziek verzorgt muzikale ontmoetingen voor de stichting, met name voor mensen in sociaal kwetsbare posities.
In 2013 zijn er 22 ontmoetingen met muziek geweest voor ouderen in verpleeg-en verzorgingshuizen. Een lunchconcert heeft plaatsgevonden in Stiltecentrum Hoog Catharijne in Utrecht en een optreden in een zorghotel.verlies- en winstrekening

1. optredens

Het muziekkwartet heeft 22 ontmoetingen met muziek gehad met bewoners in verpleeg-en verzorgingshuizen voor het project Je bent nooit te oud om te leren.

aantal ontmoetingen

Utrecht Bartholomeus Gasthuis -2
Albert van Koningsbruggen -2
De Lichtkring -7
De Wartburg -9
Transwijk -2

22


honorarium per ontmoeting €-250,00
btw 6% ----15,00

22 ontmoetingen €----265,00 x 22 = 5.830,00


De stichting heeft op 5 september 2013 een lunchconcert georganiseerd in Stiltecentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Daarop volgende een ontmoeting met muziek in Zorghotel Kuur & Herstel in Wijk bij Duurstede op 13 oktober 2013.


ontmoeting met muziek €-250,00
btw 6% -----15,00

2 ontmoetingen €----265,00 x --2 = --530,00


totaal muzikale ontmoetingen in 2013 € 6.360,00


6. subsidie

Het bedrag van € 2.475 aan ontvangen subsidie is van Fonds Sluyterman van Loo na afloop van het project Muziek maken doe je samen, dat liep van 2 mei 2011 tot en met 7 augustus 2012.


7. giften

De ouders van twee bestuursleden hebben een donatie gedaan, als dank voor de intensieve hulp bij hun verhuizing.


De stichting is actiever geweest in mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van de stichting en haar activiteiten. In de nieuwsbrief van muziekkwartet Contact & muziek stond een korte beschrijving van de stichting en een oproep aan mensen om tweedehands spullen te geven voor de jaarlijkse 5 mei markt in de wijk Lombok in Utrecht. De opbrengst van de verkoop van die spullen was rond de € 600.

Samen met maandelijkse donaties en andere giften komt dit op een mooi bedrag van maar liefst € 3.721!8. bijdrage verpleeg-en verzorgingshuizen

De verpleeg-en verzorgingshuizen die meegedaan hebben aan het project Je bent nooit te oud om te leren, hebben een bijdrage betaald van € 35 per muzikale ontmoeting.

22
x 35 = € 530,00


10. overige

De stichting heeft € 106 rente ontvangen op de spaarrekening van Triodos Bank.

Utrecht, juni 2014